Monday, 4 July 2016

Chinese Mandarin

Wo chi ping guo
            苹果
I eat apples


Wo chi cao mei =  I eat strawberries

Wo bu chi yang rou = I don’t eat lamb chop

Wo chi mian bao = I eat bread

Wo bu chi jiao zi = I don't eat dumplingsI eat applesI eat applesI eat applesI eat applesI eat apples

No comments:

Post a Comment